Bảng báo giá in thêm thông tin quảng cáo trên lịch 2016 (NH)

19/08/2016   |   Đăng bởi anh Nam

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM   Phụ lục 2
CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG      
           
           
BẢNG BÁO GIÁ IN THÊM THÔNG TIN
 QUẢNG CÁO TRÊN LỊCH 2016 (NH)
           
Khi in thêm thông tin quảng cáo trên lịch sẽ được cộng thêm như sau:
I. ÉP NHŨ TRÊN KHÁNH LỊCH BLOC, LỊCH 52 TUẦN, LỊCH LÒ XO GIỮA
           
Nội dung <100c
(tính 1 maket)
100c-199c 200c-299c ≥300c
Khánh lịch Bloc
(NH1, NH2)
770.000  7.700  6.600  5.500 
Khánh lịch Bloc
(NH3-NH9)
660.000  6.600  5.500  4.400 
Khánh lịch 52 tuần
(NH16, NH17)
770.000  7.700  6.600  5.500 
Bìa lịch (NH15)   6.600  5.500  4.400 
Khánh lịch chữ Phúc
(NH18, NH19)
  7.700  6.600  5.500 
           
II. LỊCH TREO TƯỜNG        
1. IN MÁY          
1.1. Lịch lò xo 07 tờ          
           
                                        Số lượng
Nội dung
≥500c ≥1.000c ≥1.500c ≥2.000c
1. In ảnh, logo, chữ 04 màu cùng nội dung trên tất cả các tờ (giá tính cho 1 cuốn)           4.400           2.750          2.200           1.650
2. In ảnh, logo, chữ 04 màu mỗi tờ 01 nội dung (tất cả gồm 07 nội dung), (giá tính cho 1 cuốn)                 -             7.150          4.400           3.300
           
           
           
           
           
1.2. Lịch nẹp thiếc 05 tờ:        
           
                                        Số lượng
Nội dung
≥500c ≥1.000c ≥1.500c ≥2.000c
1. In ảnh, logo, chữ 04 màu cùng nội dung trên tất cả các tờ (giá tính cho 1 cuốn)                 -             2.200          1.650           1.100
2. In ảnh, logo, chữ 04 màu mỗi tờ 01 nội dung (tất cả gồm 07 nội dung), (giá tính cho 1 cuốn)                 -             6.050          3.300           2.200
1.3. In ảnh, logo, chữ 04 màu lịch 1 tờ:        
           
                                        Số lượng
Nội dung
≥1.000c ≥2.000c ≥3.000c ≥4.000c
In ảnh, logo, chữ 04 màu lịch 1 tờ (in máy)           1.650           1.100             770              550
           
2. IN LƯỚI (in cho số lượng nhỏ)        
2.1. Lịch lò xo 07 tờ:  - SL ≥ 200 cuốn giá tính cho 1 cuốn in 1 mầu là 2.700đ/c  
2.2. Lịch nẹp 05 tờ: - SL ≥ 500 cuốn giá tính cho 1 cuốn in 1 mầu là 1.930đ/c  
2.3. Lịch nẹp 01 tờ: - SL ≥ 1.000 tờ giá 385đ/tờ/mầu      
2.4. Túi lịch (Túi giấy):  - SL ≥ 200 túi giá 550đ/túi/mầu cho 01 mặt in, (02 mặt in là 1.100đ/túi)
           
III. LỊCH BÀN, SỔ TAY:        
1. In mực nhũ: - giá 3.300đ/cuốn (số lượng 100 cuốn)    
2. Ép nhũ vàng, trắng cho lịch bàn:        
Nội dung 100c-199c 200c-299c 300c-399c ≥400c
Lịch bàn (giá tính 1 cuốn)                                          6.600           5.500          4.400           3.300
           
3. Ép nhũ vàng, trắng cho Sổ tay        
Nội dung 100c-199c 200c-299c 300c-399c ≥400c
Sổ tay (giá tính 1 cuốn)                                          9.900           8.800          7.700           6.600
* Ghi chú: Sổ tay kích thước nhỏ nên khi ép nhũ không xếp được logo thẳng hàng với thông tin cơ quan như với lịch bàn nên sẽ tính là 02 maket (01 maket thông tin cơ quan, 01 maket logo)
           
* Báo giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%      

Viết bình luận

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)