1. Tải mục lục báo chí quý I - 2020:

2. Tải mục lục báo chí quý II - 2020:

 - Phụ lục KHXB các loại báo, bc tiếng nước ngoài Q2-2020

- Phụ lục KHXB tạp chí và báo ngoài danh mục quý 2-2020

 

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)