CÁC MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

-         Quyết định 988/QĐ ngày 10/06/1977 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện về thành lập Trung tâm Phát hành báo chí thuộc Tổng Cục Bưu điện.

-         Quyết định 64 /QĐ-TTBĐ ngày 16/01/1989 của Tổng Cục Bưu điện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

-         Quyết định 218/QĐ-TCCB_HĐQT ngày 23/08/1996 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phát hành báo chí Trung ương.

-         Quyết định 484/QĐ-TCBĐ ngày 14/9/1996 của Tổng Cục trường Tổng Cục Bưu điện về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

-         Quyết định 510/QĐ-BCVN ngay 22/9/2009 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

 

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)